Formulari: Grup Motor (Fase I)


Per tal d’anar definint de manera conjunta el funcionament del grup, ens interessa conéixer les vostres expectatives, què penseu que podeu aportar al Pla Verd i de la Biodiversitat de València i la vostra opinió del punt de partida. Per això treballarem en aquestes senzilles preguntes que vos demanem si podeu respondre.

.

Para ir definiendo de manera conjunta el funcionamiento del grupo, nos interesa conocer vuestras expectativas, qué pensáis que podéis aportar al Plan Verde y de la Biodiversidad de València y vuestra opinión del punto de partida. Por eso trabajaremos en estas sencillas preguntas que os pedimos si podéis responder.


00

Nom i cognoms

Nombre y apellidos

.

.

Institució, organització o entitat de la que formes part

Institución, organización o entidad de la que formas parte

.

01

Defineix la teua relació o interés amb el PVB i què t'agradaria aportar.

Define tu relación o interés con el PVB y que te gustaría aportar

.

02

Quines són les teues expectatives respecte al PVB?

¿Cuáles son tus expectativas respecto al PVB?

.

03

Quins creus que són els principals reptes del PVB?

¿Cuáles crees que son los principales retos del PVB?

.

04

Nomena, sota el teu punt de vista, quals són els punts forts de la ciutat de València de cara a posar en marxa el PVB.

Nombra, bajo tu punto de vista, cuáles son los puntos fuertes de la ciudad de València de cara a poner en marcha el PVB.

.

05

Quin és el teu espai verd favorit?

¿Cuál es tu espacio verde favorito?

..